close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY KONSULARNE

 •  

  TABELA OPŁAT KONSULARNYCH

   

  Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 w sprawie opłat konsularnych. Obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.

   

  Rodzaj czynności

  Opłata konsularna
  w walucie USD

  Czynności w sprawach paszportowych

   

  Paszport 10-letni (dla osób między 18. A 70. Rokiem życia) . Osoby powyżej 70. roku życia są zwolnione z opłaty.

  129.00

  Paszport 10-letni dla małoletnich od 13 r. życia oraz dla studentów i uczniów między 18. a 25. rokiem życia  oraz emerytów i rencistów (po przedstawieniu odpowiednich dokumentów poświadczających)

  65.00

   

  Paszport 5-letni dla małoletnich, którzy nie ukończyli 13. roku życia.

  41.00

  Paszport tymczasowy wydany osobie mającej powyżej 18 lat w innym celu niż na oczekiwanie na paszport 10-letni. Osoby powyżej 70. roku życia są zwolnione z opłaty.

  47.00

   

  Paszport tymczasowy wydany w innym celu niż na oczekiwanie na paszport 5-letni lub 10-letni małoletniemu do 18 roku życia.

  35.00

  Paszport tymczasowy na czas oczekiwania paszportu 5-letniego lub 10- letniego. Osoby powyżej 70. roku życia są zwolnione z opłaty.

  18.00

  Paszport 10-letni  oraz paszport tymczasowy (na czas oczekiwania)

  Osoby powyżej 70. roku życia są zwolnione z opłaty.

  147.00

  Paszport 10-letni i paszport tymczasowy (na czas oczekiwania) dla emerytów i studentów do 26. roku życia.

  83.00

  Paszport 5-letni i paszport tymczasowy (na czas oczekiwania) dla małoletnich do 13. roku życia.

  59.00

  Wydanie nowego paszportu 10- letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub uszkodzony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

  385.00

   

   

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej

  245.00

   

   

  Paszport 2-letni wydany na podstawie decyzji Ministra SW

  129.00

  Wydanie ETD

   35.00

  Czynności w sprawach obywatelskich

   

  Przyjęcie oświadczenia w sprawie związanej z nabyciem lub utratą obywatelstwa polskiego.*)

  35.00

  Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem.*)

  420.00

  Wniosek o zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem .*)

  420.00

  Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego przez wojewodę wraz z doręczeniem.*)

  94.00

  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego.*)

  47.00

  Czynności w sprawach wizowych

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy  Schengen lub wizy krajowej   

  70.00

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie

  70.00

  Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń

   

  Wydanie zezwolenia na przywóz broni na terytorium RP lub przewóz broni w tranzycie.

  70.00

  Wydanie zezwolenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski.

  59.00

  Wydanie innego zaświadczenia lub zezwolenia.

  35.00

  Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego

  bezpłatnie

  Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

   

  Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą.    

  35.00

  Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju do wniosku na wniosek obywatela polskiego dokumentu dokumentu innego niż papiery wartościowe

  35.00

   

  Przyjęcie pisma  i przekazanie do kraju droga urzędową , jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu.

   

  24.00

  Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej.

  59.00

  Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz z zakresu tłumaczeń

   

  Legalizacja dokumentu.

  35.00

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie

  przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

  105.00

   

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie

  przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

  35.00

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie

  przyjmującym na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych **)

  35.00

   

  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu.

  70.00

  Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem  tego dokumentu.

  35.00

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego.

  35.00

  Poświadczenie daty okazania dokumentu.

  35.00

  Sporządzenie aktu notarialnego.

  234.00

  Wykonanie innej czynności notarialnej - za każdą czynność.

  35.00

  Czynności w sprawach stanu cywilnego

   

  Przygotowanie dokumentacji dot. zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do USC w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa *) ***)

  583.00

  Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

  59.00

  Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

  59.00

  Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, ze zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.***)   

  59.00

  Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

  59.00

  Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu

  cywilnego sporządzonego na tej podstawie*)***)

  59.00

  Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu***).

  59.00

  Przyjęcie do protokołu oświadczenia dot. zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do USC w kraju

  59.00

   

  Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z  przekazaniem  do USC w kraju i doręczenie decyzji

   59.00

   

  Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego.

  35.00

  Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej

   

  Wystawienie tymczasowego świadectwa przynależności statku (świadectwo o banderze).

  280.00

  Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej

  350.00

  Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

  234.00

   

  Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej.

  47.00

  Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności ****)

   

  Wykonanie , na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu

  105.00

  Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

  35.00

   

  •  ∗) Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).
  • ∗∗) Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.
  • ∗∗∗) wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.
  • ∗∗∗∗) Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.
  • Opłaty konsularne są pobierane w walucie USD w formie gotówkowej.
  • Co kwartał wysokość opłat konsularnych może ulec zmianie w związku z wahaniami kursowymi EURO/USD.
  • Aby skorzystać ze zniżki uczniowie i studenci powinni okazać aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: