close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORTY

 • Składanie wniosków o paszportowych odbywa się po uzgodnieniu terminu wizyty (turno) za pośrednictwem strony http://www.e-konsulat.gov.pl/ (w polu Wizyty w konsulacie, należy wybrać Sprawy paszportowe, wypełnić formularz Rezerwacja terminu, kliknąć na Rezerwuj, wypełnić Formularz wizyty w konsulacie, wybrać Dalej, następnie Wydrukuj oraz Pobierz - pojawi się formularz z godziną wizyty w konsulacie).

   

  Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście. Odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.

  W celu odbioru gotowego paszportu należy umówić się na spotkanie telefonicznie lub mailowo (consulado.buenosaires@msz.gov.pl).

  Opłata za przyjęcie i opracowanie wniosku i wydanie paszportu wynosi: patrz zakładka OPŁATY / ARANCELES

   

  Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania. Paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

   

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. Paszport tymczasowy wydawany jest:

  - osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;

  - osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;

  - osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny lub w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

   

  Złożenie wniosku paszportowego

  Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony wniosek o wydanie paszportu/paszportu tymczasowego. Podpis w ramce pod fotografią nie może dotykać ramki i wychodzić poza nią;
  2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
  3. dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego (poświadczenie obywatelstwa, ważny dowód osobisty lub ważny paszport);
  4. odpis polskiego aktu urodzenia (dot. osób nie posiadających nr PESEL);
  5. odpis polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

  Małoletni

  W imieniu małoletniego wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców.

  Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat. (zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy).

   

  ODBIÓR PASZPORTU

   

  Osobiście, w środy w godzinach 15:30 - 17:30 i w piątki w godzinach 9:00 - 11:00. Należy przedstawić aktualnie posiadany paszport polski. WAŻNE: W celu odbioru gotowego paszportu należy umówić się na spotkanie telefonicznie lub mailowo (consulado.buenosaires@msz.gov.pl).

  W przypadku małoletnich odbioru dokumentu może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych. Wskazana jest obecność małoletniego powyżej 5 lat w celu weryfikacji danych biometrycznych.

   

  ZMIANA w PRZEPISACH PASZPORTOWYCH

  1. W dniu 17 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2012 r., poz. 1415).  Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 ustawy możliwe jest przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym.

  Osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu (biometrycznego) w konsulacie innym niż konsulat mający siedzibę w okręgu konsularnym jej miejsca zamieszkania - powinna uwzględnić następujące kwestie:

  Zniesienie zasady właściwości miejscowej nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego. Przykładem takiej sprawy może być przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego, przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.

  Odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.

  W razie konieczności uzupełnienia przez interesanta wniosku o brakujące dokumenty, np. o tłumaczenia załączanych do sprawy paszportowej dokumentów (sądowych, notarialnych, itp.), sporządzonych w języku niebędącym językiem urzędowym kraju (krajów) stanowiącego okręg konsularny, w którym wykonuje funkcje konsul przyjmujący wniosek o wydanie paszportu - okres oczekiwania na paszport może być dłuższy niż w konsulacie „macierzystym”.  

  W przypadku złożonych i skomplikowanych spraw paszportowych konsul wykonujący funkcje w innym okręgu konsularnym niż miejsce zamieszkania osoby - po przyjęciu wniosku o wydanie paszportu - może być zobligowany do uzyskania informacji o warunkach prawnych występujących w kraju zamieszkania osoby (co jest możliwe do zrealizowania jedynie za pośrednictwem konsula wykonującego funkcje w danym okręgu konsularnym - zgodnie z obowiązującymi w praktyce międzynarodowej zasadami i zwyczajami), w sytuacji takiej może nastąpić wydłużenie okresu oczekiwania na paszport.

  Zgodnie ze zmianą brzmienia art. 44 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, osoba, która otrzyma decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych w przedmiocie wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi polskiemu drugiego paszportu (o którym mowa w art. 22 ustawy), może złożyć wniosek o wydanie drugiego paszportu do ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub wybranego przez siebie wojewody, a za granicą – do konsula. Decyzja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie drugiego paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.

   

  Ważne dla osób posiadających więcej niż jedno obywatelstwo: prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przekraczania polskiej granicy na stronie polskiej Straży Granicznej.

  http://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/3248,Komunikatdotyczacy-obywateli-RP-posiadajacych-rownoczesnie-obywatelstwo-innego-.html

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: