close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PESEL

 •  

  Rejestr PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności prowadzony jest od 1979 roku. Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych:

  1. obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego,
  2. cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na podstawie art. 26 wyżej przytoczonej ustawy,
  3. obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, z wyłączeniem osób wymienionych w pkt. a) i b),
  4. obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu.

  Numer PESEL jest niezbędny do wydania paszportu (jest umieszczony w paszporcie). Osoby nieposiadające numeru PESEL przed wystapieniem o wydanie/odnowienie paszportu proszone są o przedstawienie oryginalnego odpisu polskiego aktu urodzenia (i aktu małżeństwa, jeśli z zawarciem małżeństwa wiązała się zmiana nazwiska) oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa (kopia ważnego paszportu lub poświadczenie obywatelstwa) w konsulacie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: