close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OBYWATELSTWO

 •  

  Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009 r.

  Z dniem 15 maja 2012 r. weszły częściowo w życie przepisy Ustawy o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009 r. w zakresie dotyczącym instytucji przywracania obywatelstwa. W pozostałym zakresie przepisy weszły w życie  w dniu 15 sierpnia 2012 r.  Tekst Ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000161

  Nowa ustawa reguluje zasady, warunki oraz tryb nabywania i utraty obywatelstwa polskiego, potwierdzenia jego posiadania lub utraty, a także właściwość organów w tych sprawach. Zgodnie z art. 4 ww. ustawy obywatelstwo polskie nabywa się: z mocy prawa, przez nadanie obywatelstwa polskiego (Prezydent RP), przez uznanie za obywatela polskiego (wojewoda) oraz przez przywrócenie obywatelstwa polskiego (minister właściwy do spraw wewnętrznych).

  W sprawach uregulowanych w ustawie należących do właściwości konsulów stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (data wejścia w życie: 1 listopada 2015 r.), o ile ustawa nie stanowi inaczej (art. 10 ust. 2 ustawy o obywatelstwie polskim). Artykuł 25 ustawy o funkcjach konsulów został znowelizowany przepisem art. 64 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.

  W procedurze nadania obywatelstwa polskiego - rozdział 3, przewiduje się m.in., że:

  Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 21 ust. 1 ustawy);

  1. oświadczenia wymagane w tej procedurze od osób zamieszkałych za granicą przyjmuje do protokołu konsul (art. 9 ustawy) - również w przypadku złożenia wniosku korespondencyjnie;
  2. wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego konsul przekazuje Prezydentowi RP, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W każdym przypadku, gdy Prezydent tak zdecyduje, konsul przekazuje wniosek bezpośrednio Prezydentowi RP, a o jego przekazaniu w tym trybie informuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 24 ust. 1 i 2);
  3. minister właściwy do spraw zagranicznych, działając za pośrednictwem konsula, który przyjął wniosek cudzoziemca o nadanie obywatelstwa polskiego, informuje niezwłocznie wnioskodawcę o nadaniu obywatelstwa polskiego lub o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (art. 28 ust. 2);
  4. minister właściwy do spraw zagranicznych, za pośrednictwem konsula doręcza wnioskodawcy, który złożył wniosek za pośrednictwem konsula, akt nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (art. 28 ust 3).

  W procedurze przywrócenia obywatelstwa polskiego  - rozdział 5, przewiduje się, że:

  przywrócenie obywatelstwa może nastąpić tylko wobec osób, które je utraciły przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 11 lub 13 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego, art. 11 lub 12 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim, art. 13, 14 lub 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim;

  1. wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przy czym cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium RP składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (art. 42 ust. 1);
  2. konsul przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosek wraz z wymaganymi dokumentami oraz posiadane informacje i dokumenty istotne w sprawie (art. 42 ust. 2);

  Wzór formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz wymogi dotyczące fotografii dołączonej do wniosku zostały określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.

  Rozporządzenie i wzór wniosku: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000501

  Formularz wniosku do pobrania:http://msw.gov.pl/download/1/14531/Wniosek_o_przywrocenie_obywatelstwa_Polskiego.pdf

   

  W procedurze utraty obywatelstwa polskiego (rozdział 6) przewiduje się, podobne jak w przypadku spraw o nadanie obywatelstwa polskiego, postępowanie przy przyjmowaniu i przekazywaniu wniosków do Kancelarii Prezydenta RP oraz doręczaniu zainteresowanym zaświadczeń o treści postanowienia w sprawach o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

   

  W procedurze potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (rozdział 7) przewiduje się, że:

   

  1. osoba zamieszkująca poza terytorium RP może złożyć do właściwego wojewody, wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania;
  2. konsul zobowiązany jest niezwłocznie przekazać wojewodzie wniosek wraz z załączonymi dokumentami oraz posiadane dokumenty i informacje o wnioskodawcy;

  Wzór formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego został określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wydanego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych i wszedł w życie 14.08.2012 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: