close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZY

 • Obywateli polskich udających się do Argentyny, Urugwaju i Paragwaju na okres do 90 dni nie obowiązują wizy. Przy przekraczaniu granicy wjeżdżający może być poproszony o okazanie biletu powrotnego oraz środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu.

   

  W celu zmiany statusu migracyjnego w Argentynie należy skontaktować się z biurem Krajowej Dyrekcji ds. Migracji - Dirección Nacional de Migraciones:

  http://www.migraciones.gov.ar/accesible/

   

  Informacje dot. uregulowań w zakresie migracyjnym w Urugwaju można znaleźć na stronie Krajowej Dyrekcji ds. Migracji:

  http://www.dnm.minterior.gub.uy/index.php

   

  Informacje dot. uregulowań w zakresie migracyjnym w Paragwaju można znaleźć na stronie Krajowej Dyrekcji ds. Migracji:

  http://www.migraciones.gov.py/

   

  PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WJAZDU DO UE I POLSKI DLA OBYWATELI ARGENTYNY, URUGWAJU I PARAGWAJU

   

  Wjazd i pobyt obywateli Argentyny, Urugwaju i Paragwaju do krajów strefy Schengen (w tym Polski) regulują m.in. Rozporządzenie Rady WE 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. Obywatele wszystkich trzech państw objęci są ruchem bezwizowym - obowiązuje ich zasada pobytu nieprzekraczającego 90 dni w okresie 180 dni (art. 20. Ust. 1 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen - KWUS).

   

  Przy dłuższych pobytach obywatele Argentyny, Urugwaju i Paragwaju winni występować o wizę krajową (visa Nacional), wydawaną maksymalnie na okres do 365 dni lub – już w trakcie pobytu w Polsce – wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców:

  http://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/

  http://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/

   

  Zasady związane z przekraczaniem granic zewnętrznych strefy Schengen uregulowane są przez Wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (Kodeks graniczny Schengen, Dz.U.UE L z dnia 13 kwietnia 2006 r.).  Na mocy art. 15, kontrolę graniczną przeprowadza straż graniczna, zgodnie z przepisami Kodeksu i z prawem krajowym. Zgodnie z art. 13 Kodeksu, decyzję o odmowie wjazdu podejmuje organ do tego upoważniony na mocy prawa krajowego.

   

  Zgodnie z art. 20 ust. 2 KWUS postanowienia ustępu 1. nie mają zastosowania do obywateli tych państw trzecich, z którymi Państwo Członkowskie zawarło odrębną umowę o ruchu bezwizowym przed przystąpieniem do strefy Schengen: dotyczy to m.in. Argentyny i Urugwaju. Obywatele Argentyny i Urugwaju mogą więc przebywać bezwizowo na terytorium Schengen przez 90 dni, a następnie, na mocy Porozumienia w formie wymiany not zawartego między Ministrami SZ obu krajów, kolejne 90 dni - również bezwizowo - na terytorium RP, po uzyskaniu zgody właściwego terytorialnie wojewody. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-w-polsce/przedluzenie-wiz-i-pobytu-w-ramach-ruchu-bezwizowego/przedluzenie-pobytu-w-ruchu-bezwizowym/

   

  UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

  1.Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

  2. Członkami rodziny obywatela UE są:

  - współmałżonek,

  - dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka,

  - rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka.

  3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

  •       wniosek wizowy, wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  •       ważny paszport,

  •       dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  •       dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

  4.Odmowa wydania wizy

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub

  pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

  5. Podstawy prawne:

  - ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].

  - ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

  - ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

  Szczegółowe informacje odnośnie wiz zawarte są na stronie:

  http://www.buenosaires.msz.gov.pl/es/dep_cons/solicitudes_de_visado/

   

  WNIOSKI WIZOWE PRZYJMOWANE SĄ BEZPOŚREDNIO W SIEDZIBIE WYDZIAŁU KONSULARNEGO. POBÓR OPŁAT NASTĘPUJE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ TABELĄ.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: