close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMATOR EKONOMICZNY PARAGWAJ

 • Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej Paragwaju

   

  Paragwaj jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w regionie, ze wzrostem PKB wynoszącym średnio 5% rocznie w ostatniej dekadzie. Niemniej jednak wzrost gospodarczy w kraju charakteryzuje się dużą zmiennością, a jednym z najpoważniejszych problemów Paragwaju pozostaje niska stopa życiowa ludności.

   

  Dzięki poprawie sytuacji ekonomicznej kraju udało się zredukować ubóstwo (mierzone jako odsetek osób żyjących za mniej niż 4 dolary dziennie) z 32,5% do 18,8%. W ramach programów pomocowych Paragwaj otrzymał w Banku Światowym linię kredytową na lata 2015-18 w wysokości 1,1 mld USD. Kraj ten jest także jednym z państw regionu, które otrzymują unijne wsparcie na walkę z ubóstwem. Plan współpracy z UE przewiduje pomoc w wysokości 168 mln EUR w okresie 2014-2020. Przeznaczeniem tych środków są inwestycje w programy społeczne, edukację, ochronę zdrowia i poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw.

   

  W 2016 r. gospodarka Paragwaju okazała się odporna na wstrząsy zewnętrzne i pomimo niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej w regionie i niestabilności na rynkach międzynarodowych kraj osiągnął wyższy od spodziewanego wzrost gospodarczy, który zgodnie z danymi Banku Centralnego wyniósł 4%. Gospodarka oparta na rolnictwie zyskiwała dzięki korzystnym warunkom pogodowym. Należy jednak pamiętać, że ograniczona dywersyfikacja czynników wytwórczych PKB sprawia, że wzrost gospodarczy w Paragwaju cechuje duża zmienność.

   

  Pomimo silnej deprecjacji guarani względem dolara amerykańskiego, inflacja w 2016 wyniosła 3,9% i uplasowała się w niższym przedziale celu inflacyjnego Banku Centralnego Paragwaju, ustalonego na 4,5% +/- 2%. Była jednak wyższa do inflacji w poprzednim roku, który zakończył się wzrostem cen o 3,1%.

   

  Paragwaj prowadzi ostrożną politykę fiskalną. Deficyt budżetowy w okresie od stycznia do października wyniósł 0,9% PKB i zgodnie z szacunkami Fitch nie przekroczy on w 2017 r. celu ustalonego na 1,5% PKB. Pomimo emisji obligacji mających na celu sfinansowanie wydatków na infrastrukturę, dług publiczny pozostaje na niskim poziomie 22,5% PKB. Zgodnie z oceną IMF, rezerwy walutowe znajdują się na adekwatnym poziomie dla obsługi długu zagranicznego.

   

  Rząd Paragwaju wykorzystał korzystną sytuacje ekonomiczną do zwiększenia inwestycji na infrastrukturę, będącą jednym z największych problemów strukturalnych kraju. Aby ograniczyć presję fiskalna, rząd rozwija system finansowania inwestycji poprzez partnerstwo publiczno-prywatne. Paragwaj podejmuje także próby dywersyfikacji czynników wytwórczych PKB oraz rynków eksportowych, co w rezultacie może poprawić atrakcyjność inwestycyjną kraju.

   

  Sektory o największym udziale w PKB

   

  Rolnictwo

  Pomimo prób dywersyfikacji podejmowanych przez rząd, gospodarka Paragwaju pozostaje silnie zależna od produkcji rolnej. Podstawę gospodarki Paragwaju stanowi hodowla bydła oraz uprawa soi, kukurydzy, bawełny oraz  trzciny cukrowej. Paragwaj jest jednym z największych producentów soi na świecie.

   

  Sektor rolnictwa odnotował wzrost o 2,5% w trzech pierwszych kwartałach 2016. Wzrost był spowodowany zwiększonymi zbiorami soi przy utrzymaniu poziomu produkcji pozostałych produktów rolnych.

   

  Przemysł

  Przemysł Paragwaju był tradycyjnie zdominowany przez przetwórstwo produktów rolnych. Budowa elektrowni wodnych przyczyniła się jednak do poszerzenia bazy industrialnej. Pomimo braku surowców mineralnych i energetycznych, Paragwaj jest drugim na świecie eksporterem energii elektrycznej ze względu na swój ogromny potencjał hydroenergetyczny.

   

  Sektor przemysłu odnotował wzrost o 4,8% w trzech pierwszych kwartałach 2016 r.

   

  Usługi

  Sektor usług stanowi 43% PKB. Turystyka w Paragwaju jest słabo rozwinięta.

   

  Wymiana handlowa

   

  Eksport Paragwaju wyniósł 11 miliardów USD w 2016 i był o 2,3% wyższy niż w poprzednim roku. Wzrost był spowodowany zwiększonym eksportem soi i ryżu oraz energii elektrycznej. Najważniejszymi towarami eksportowymi były: soja, mięso i zboża oraz energia elektryczna, które łącznie stanowiły 80% eksportu kraju. Głównym odbiorcą paragwajskich towarów był Mercosur. Import w 2016 spadł o 5,2% w stosunku do poprzedniego roku i wyniósł 9,8 miliardów dolarów. Import z Mercosur stanowił 40% całego importu kraju. Brazylia jest dominującym partnerem Paragwaju zarówno w zakresie importu, jak i eksportu.

   

  W przypadku Urugwaju należy uwzględnić, że większość paragwajskich towarów jest reeksportowana, co zawyża faktyczny udział tego kraju w wymianie handlowej.

   

   

  Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

   

  WTO: Paragwaj jest członkiem WTO od 1 stycznia 1995 r. Należy m. in. do następujących grup negocjacyjnych: Mercosur, Cairns, G20 i Joint proposal (in intellectual property).

  UNCTAD: Paragwaj jest krajem członkowskim Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju.

  FAO: Paragwaj jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

  ILO: Paragwaj jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy.

  IMF: Paragwaj jest członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

  WIPO: Paragwaj jest krajem członkowskim Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

  BID: Paragwaj jest jednym z krajów założycielskich Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju.

  MERCOSUR: Paragwaj jest jednym z krajów założycielskich MERCOSUR - Wspólnego Rynku Południa. ZICOSUR: Wszystkie departamenty Paragwaju należą do Zicosur, procesu regionalnej integracji horyzontalnej, który stanowi subregion w ramach struktury MERCOSUR z włączeniem północnych regionów Chile i południowych Peru.

  ANDYJSKA KORPORACJA ROZWOJU: Od 1997 r. Paragwaj jest akcjonariuszem w tej międzynarodowej instytucji finansowej, która wspiera rozwój i integrację krajów członkowskich.
  BANK POŁUDNIA: W 2007 r. podpisany został w Buenos Aires akt utworzenia Banku Południa (Banco del Sur) przez Argentynę, Boliwię, Brazylię, Ekwador, Paragwaj, Urugwaj i Wenezuelę. Akt założycielski ustala, jako jego główny cel „finansowanie rozwoju gospodarczego i społecznego" narodów.

   

   

  Relacje gospodarcze z UE

   

  W ostatnich latach nastąpiła intensyfikacja relacji ekonomicznych pomiędzy Unią Europejską a Paragwajem, a inwestycje płynące z UE przyczyniały się do wzrostu gospodarczego w kraju. Unia Europejska jest drugim po USA źródłem inwestycji bezpośrednich w Paragwaju.

   

  Relacje handlowe z Paragwajem charakteryzują się stałym wzrostem obrotów i są deficytowe dla UE. Obecnie UE jest trzecim partnerem Paragwaju po Mercosur i Chinach i odpowiada za 12% wymiany handlowej. W imporcie unijnym dominują produkty rolne i surowce (85%). Z kolei Unia eksportuje do Paragwaju głównie produkty przetworzone, w szczególności maszyny, urządzenia transportowe i substancje chemiczne.  

   

  Paragwaj korzysta z Generalnego Systemu Preferencji Celnych GSP+, programu EU, który daje uprzywilejowany dostęp do rynku europejskiego krajom rozwijającym się.

   

  W 2010 r. wznowione zostały negocjacje w sprawie umowy handlowej pomiędzy Mercosur a UE, która w przyszłości ułatwiłaby wzajemny dostęp do rynków obu bloków. W maju 2016 UE i Mercosur wymieniły oferty dostępu do rynku. Ostateczny termin zakończenia negocjacji nie jest znany.

   

  Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/paraguay/

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza

   

  Gospodarcze umowy dwustronne.

  Między RP a Paragwajem nie ma podpisanych umów o charakterze gospodarczym.

   

  Wymiana handlowa

  Największy udział w polskim eksporcie do Paragwaju mają wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego, a w imporcie z tego kraju artykuły rolno-spożywcze. Ujemne saldo wymiany z Paragwajem bezpośrednio wynika z wprowadzonego w UE zakazu karmienia bydła mączką pochodzenia zwierzęcego. Skutkuje to masowymi zakupami pasz sojowych od Paragwaju przez Polskę.

   

  Wartość obrotów handlowych w latach 2012 – 2016 (I – XI) w mln USD

   

  2012

  2013

  2014

  2015

  Dynamika 2015/2014

  2016 I - XI

  Dynamika

  2016 I- XI/

  2015 I - XI

  Obroty

  10,5

  26,543

  156,6

  154,26

  -1,5%

  169,73

  +23%

  Eksport

  3,1

  6,159

  14

  6,4

  -54%

  4,85

  -9,7%

  Import

  7,4

  20,384

  142,5

  147,86

  3,76%

  164,88

  +25%

  Saldo

  -4,3

  -14,225

  -128,4

  -141,46

  X

  -160,03

  X

   

  * na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki

   

  Największe możliwości eksportowe dla polskich firm istnieją w dziedzinach związanych z rolnictwem (chemikalia i nawozy, maszyny rolnicze w tym traktory i ich części, samoloty rolnicze), przemysłem drzewnym (maszyny do prac leśnych i obróbki drewna), rozbudową infrastruktury drogowej (maszyny drogowe, materiały budowlane) oraz takimi towarami jak: farmaceutyki, kosmetyki oraz wyroby stalowe.

   

   

  Dostęp do rynku

   

  Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

  Obroty handlowe z Paragwajem powinny być analizowane w szerszym kontekście, wynikającym z przynależności tego kraju do ugrupowania regionalnego Mercosur, które dąży do ustanowienia wspólnego rynku. Rządowi Paragwaju zależy na przyciągnięciu inwestycji, w związku z tym wprowadzone zostały zachęty i ułatwienia dla inwestorów zagranicznych w postaci m. in. specjalnych stref ekonomicznych czy reżimu ‘Maquila’.

   

  Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP

   

  Rynek pracy:

  W 2015 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,3% (źródło: DGEEC).

   

  Zatrudnienie obcokrajowców:

  Obcokrajowcy będący rezydentami w Paragwaju mają prawo do pracy, nawet jeśli ich pobyt jest przejściowy (do roku) lub tymczasowy (na rok, odnawialny do 6 lat). Niezbędne jest przedstawienie właściwej dokumentacji w urzędzie migracyjnym, w celu otrzymania m. in. dokumentu tożsamości w postaci karty identyfikacyjnej.

   

  W przypadku firm zagranicznych, zatrudniających osoby zameldowane w Paragwaju do działania w charakterze ich przedstawicieli na terenie kraju, należy uwzględnić fakt, że zdarzają się przypadki problemów w związku z trybem zwolnienia z pracy i należnych odszkodowań. 

   

  Nabywanie i wynajem nieruchomości

   

  Nabywanie nieruchomości: Nie ma ograniczeń w nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców w Paragwaju. Akt notarialny sporządzany jest przez notariusza, który ustawowo jest jedyną osobą upoważnioną do wykonywania tej czynności. Następnie akt wpisywany jest do specjalnego rejestru. Cała procedura trwa około 48 dni.

   

  Wynajem nieruchomości: Wynajem odbywa się na podstawie umowy zawartej przez strony. Nie ma ograniczeń w okresie najmu. Należy brać pod uwagę, że dochodzenie swoich praw jako właściciela wobec najemcy może być trudne ze względu na kwestie proceduralne.

   

  System zamówień publicznych

   

  Prawo Paragwaju daje preferencje produktom produkowanym w kraju, nawet gdy produkt lokalny jest do 20% droższy niż importowany. Informację dot. zbliżających się przetargów znajdują się na oficjalnej stronie: www.contrataciones.gov.py.

   

  Ustawa Nr 2.051 z 2003 r. o zamówieniach publicznych jest podstawowym aktem prawnym, określającym zasady funkcjonowania tego systemu. Tekst ustawy, w języku hiszpańskim jest dostępny na stronie:

  http://www.oas.org/juridico/spanish/.%5Ctic_par_ley%202051.03.pdf

   

  W 2013 r. został wprowadzony program partnerstwa publiczno–prywatnego mający na celu wsparcie inwestycji w infrastrukturę. Tekst ustawy, w języku angielskim,  jest dostępny na stronie: http://www.stp.gov.py/v1/?wpfb_dl=173

   

  Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

   

  Paragwaj w 1994 r. ratyfikował Umowę TRIPS WTO (Agreement on trade-related aspects of intellectual property), jednak produkcja fałszowanych towarów jest szeroko rozpowszechniona. Dotyczy to m. in. płyt CD i DVD, programów komputerowych, napojów alkoholowych, ubrań, obuwia, elektroniki i artykułów luksusowych, które są sprzedawane na rynku wewnętrznym oraz eksportowane (Brazylia i Argentyna).

   

  Listę obowiązujących ustaw i aktów prawnych w Paragwaju związanych z ochroną własności przemysłowej i intelektualnej dostępna jest na stronie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO

  http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=PY

   

   

  Przydatne linki i kontakty

   

   Administracja gospodarcza

    Ministerstwo Finansów

  Adres:              Chile 252, 1220 Asunción

  Telefon:            (59521) 440-010 do 17          Link: www.hacienda.gov.py

  Ministerstwo Przemysłu i Handlu

  Adres:              Av. Mcal. López 3333 c/ Dr. Weiss, Villa Morra, Asunción 

  Telefon:            (59521) 616-3000                  Link: www.mic.gov.py

  Ministerstwo Rolnictwa i Hodowli

  Adres:              Yegros e/25 de Mayo y Cerro Corá Nº 437, Edif. San Rafel, Asunción

  Telefon:            (59521) 441-036                    Link: www.mag.gov.py

  Ministerstwo Robót Publicznych i Komunikacji

  Adres:              Oliva y Alberdi Nº 411, 1221 Asunción
  Telefon:            (59521) 414-9000                  Link: www.mopc.gov.py

   

   Samorządy gospodarcze

   

  Centrum Importerów Paragwaju (CIP)

  Adres:              Av. Brasilia N° 1.947 casi Artigas – Casilla de Correos N° 2609

  Telefon:            (59521) 299-800                    Link: www.cip.org.py

  Paragwajskie Stowarzyszenie Przemysłowe

  Adres:              Av. Sacramento 945, Asunción

  Telefon:            (59521) 606988                     Link: www.uip.org.py

  Paragwajskie Stowarzyszenie Rolne (ARP)

  Adres:              Ruta Transchaco Km. 14,  M.R. Alonso

  Telefon:            (59521) 754-412                    Link: www.arp.org.py

   

   

   

   Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym

   

  Bank Centralny Paragwaju(BCP)

  Adres:              Federación Rusa y Cabo 1° Marecos - Asunción
  Telefon:            (595 21) 608011                    Link: www.bcp.gov.py

  Paragwajski Urząd Statystyczny (DGEEC)

  Adres:              Naciones Unidas y Saavedra - Fernando de la Mora

  Telefon:            (595 21) 511-016                   Link: www.dgeec.gov.py

   

  Administracja gospodarcza

   

   Ministerstwo Finansów

  Adres:              Chile 252, 1220 Asunción

  Telefon:            (59521) 440-010 do 17          Link: www.hacienda.gov.py

  Ministerstwo Przemysłu i Handlu

  Adres:              Av. Mcal. López 3333 c/ Dr. Weiss, Villa Morra, Asunción 

  Telefon:            (59521) 616-3000                  Link: www.mic.gov.py

  Ministerstwo Rolnictwa i Hodowli

  Adres:              Yegros e/25 de Mayo y Cerro Corá Nº 437, Edif. San Rafel, Asunción

  Telefon:            (59521) 441-036                    Link: www.mag.gov.py

  Ministerstwo Robót Publicznych i Komunikacji

  Adres:              Oliva y Alberdi Nº 411, 1221 Asunción
  Telefon:            (59521) 414-9000                  Link: www.mopc.gov.py

   

   Samorządy gospodarcze

   

  Centrum Importerów Paragwaju (CIP)

  Adres:              Av. Brasilia N° 1.947 casi Artigas – Casilla de Correos N° 2609

  Telefon:            (59521) 299-800                    Link: www.cip.org.py

  Paragwajskie Stowarzyszenie Przemysłowe

  Adres:              Av. Sacramento 945, Asunción

  Telefon:            (59521) 606988                     Link: www.uip.org.py

  Paragwajskie Stowarzyszenie Rolne (ARP)

  Adres:              Ruta Transchaco Km. 14,  M.R. Alonso

  Telefon:            (59521) 754-412                    Link: www.arp.org.py

   

   Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym

   

  Bank Centralny Paragwaju(BCP)

  Adres:              Federación Rusa y Cabo 1° Marecos - Asunción
  Telefon:            (595 21) 608011                    Link: www.bcp.gov.py

  Paragwajski Urząd Statystyczny (DGEEC)

  Adres:              Naciones Unidas y Saavedra - Fernando de la Mora

  Telefon:            (595 21) 511-016                   Link: www.dgeec.gov.py

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: