close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMATOR EKONOMICZNY URUGWAJ

 • Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej w Urugwaju

   

  Urugwaj wyróżnia się na tle pozostałych państw Ameryki Łacińskiej wysokim poziomem PKB per capita oraz egalitarnym społeczeństwem o niskich nierównościach społecznych. Na tle protekcjonistycznych sąsiadów Urugwaj prowadzi politykę stabilną, z otwartym na świat rynkiem. Stanowi także stosunkowo atrakcyjny i bezpieczny rynek dla inwestorów będąc jedynym krajem MERCOSUR z ratingiem inwestycyjnym.

   

  W latach 2004 - 2013 Urugwaj odnotowywał szybki wzrost gospodarczy, o średnio 5,5% rocznie. Nieprzerwany wzrost, który Urugwaj odnotowuje od 14 lat, osłabł jednak w ostatnich latach. Spowolnienie gospodarcze jest związane z recesją u głównych partnerów gospodarczych kraju oraz niskimi cenami produktów eksportowych kraju, w tym soi, mięsa i pulpy celulozowej. Wzrost gospodarczy w kraju wyniósł w 2015 1,5%, podczas gdy w 2014 był na poziomie 3,5%.

   

  Pomimo utrzymującej się niekorzystnej sytuacji ekonomicznej w regionie, gospodarka Urugwaju wykazała się względną odpornością. Po niskim wzroście gospodarczym w pierwszym kwartale 2016 r. gospodarka Urugwaju przyspieszyła w kolejnych miesiącach. Wg IMF realny wzrost PKB w 2016 wyniósł 1,2%. W roku bieżącym, zgodnie z prognozą, wzrost powinien wynieść  1,4%. Wysoki poziom rezerw oraz elastyczny kurs walutowy sprawiają, że Urugwaj jest zdolny poradzić sobie w sytuacji niższych niż oczekiwane wzrostów w Argentynie i Brazylii, gdyby zaszła taka potrzeba. Zagrożenie stanowi jednak wzrost oprocentowania pożyczek na międzynarodowych rynkach finansowych, który oznacza wyższe koszty finansowania zadłużenia kraju.

   

  Urugwaj boryka się z utrzymującą się wysoką inflacji w sytuacji niskiego wzrostu gospodarczego. Inflacja wyniosła w 2016 8,1% i znalazła się powyżej celu inflacyjnego Banku Centralnego, ustalonego na poziomie 3% - 7%. Polityka monetarna Urugwaju pozostaje relatywnie restrykcyjna, ale jej efekt jest ograniczony ze względu na znaczną dolaryzację oraz niski poziom kredytów w peso w kraju. W ostatnim kwartale 2016 obserwowano obniżenie presji inflacyjnej, ale prognozy Banku Centralnego wskazują, że w perspektywie przyszłego roku spodziewane jest utrzymanie się inflacji na wysokim poziomie 8,5%.

   

  W ostatnich latach Urugwaj doświadczał także wzrostu deficytu budżetowego. Pomimo odbicia ekonomicznego w drugiej połowie ub. r., deficyt budżetowy Urugwaju wyniósł na koniec roku 2016 4% PKB. Osiągnął tym samym najwyższy poziom od 27 lat i był większy niż prognozowano. Zgodnie z przewidywaniami rządu planowana podwyżka podatków (dla osób o wyższych zarobkach) oraz ograniczenie wydatków publicznych pozwoli na zredukowanie deficytu o 1% w 2017 r.

   

  Wskaźnik wolności gospodarczej Urugwaju wynosi 68,8/100 plasując kraj na 41. miejscu najbardziej liberalnych gospodarek świata w Indeksie Wolności Gospodarczej z 2016 roku. Urugwaj zajmuje 6 miejsce z 29 krajów w regionie Ameryki Łacińskiej.

   

  Sektory o największym udziale w PKB

   

  Rolnictwo

  Rolnictwo odgrywa istotną rolę w gospodarce Urugwaju. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 roku wytworzyło 6% PKB kraju i było głównym sektorem eksportowym.

   

  Głównymi zbożami pod względem wartości uprawy w Urugwaju są soja, pszenica, kukurydza oraz ryż. Istnieje także duży rynek warzyw i owoców oraz przemysł produkcji wina w regionie rzeki La Plata.

   

  Ponad 80% użytków rolnych przeznaczonych jest na hodowlę zwierząt, a wołowina jest najważniejszym produktem eksportowym kraju.  Ważnymi produktami eksportowymi Urugwaju są także celuloza, ryż oraz produkty mleczne.

   

  W 2016 r. sektor rolnictwa po spadkach w I i II kwartale  odnotował wzrost o 3,1% w III kwartale.


  Przemysł

  Przemysł wytwarza 29% PKB w Urugwaju. Przetwórstwo mięsa oraz produktów rolnych stanowi około połowę jego aktywności. Duże znaczenie ma także przemysł drzewno-papierniczy. Do jednego z najbardziej dynamicznych należy dział celulozowy, który w ostatnich latach otrzymał wysokie bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Istotne z punktu widzenia PKB kraju są także przemysł metalurgiczny i chemiczny.

   

  Po spadkach w pierwszej połowie roku przemysł odnotował wzrost w III kwartale 2016 na poziomie 0,6% rok do roku.

   

  Usługi

  Sektor usług stanowi 64% PKB, a głównymi działami są finanse oraz turystyka. Liczba odwiedzających rosła w Urugwaju do roku 2011, w którym ustabilizowała się na poziomie powyżej 3 milionów rocznie. Głównymi krajami pochodzenia turystów były Argentyna i Brazylia.

   

   Wymiana handlowa

   

  Zarówno eksport, jak i import wykazały tendencje spadkowe w 2016 roku. Wartość eksportu zmniejszyła się o 8,5% a importu o 14,2% w stosunku do poprzedniego roku. Urugwaj tradycyjnie notuje ujemne saldo w handlu zagranicznym, które w roku 2016 wyniosło 600 milionów dolarów. Głównymi kierunkami eksportu były w ub. r. Unia Europejska, Brazylia oraz Chiny. Spadek eksportu do krajów Ameryki Południowej oraz Chiny był głównym czynnikiem hamującym handel zagraniczny kraju. Najważniejszymi źródłami produktów importowych były Chiny, Brazylii oraz Unii Europejskiej.

   

  W ostatniej dekadzie Urugwaj odnotował wysoki napływ  bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W latach 2005-2015 Urugwaj otrzymał BIZ stanowiące 5,2% PKB kraju. Oznacza to, że był największym odbiorcą inwestycji zagranicznych w regionie w stosunku do wielkości gospodarki. Ostatnie dwa lata przyniosły zmniejszenie inwestycji zagranicznych w Ameryce Łacińskiej spowodowane niskimi cenami surowców na rynkach międzynarodowych oraz spowolnieniem gospodarczym w regionie. Urugwaj również odnotował zmniejszone BIZ, które w pierwszej połowie 2016 wyniosły 434 miliony USD (podczas gdy w analogicznym okresie 2015 były na poziomie 545 milionów USD). Głównymi odbiorcami BIZ są dział budowlany, rolnictwo i przemysł.

   

  Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

   

  WTO: Od 01.01.1995 r. Urugwaj jest członkiem Światowej Organizacji Handlu.

  UNCTAD: Urugwaj jest członkiem Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju i korzysta z szeregu programów o charakterze gospodarczym i społecznym.

  FAO: Urugwaj jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

  ILO: Urugwaj jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy.

  IMF: Urugwaj jest członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

  WIPO: Urugwaj jest krajem członkowskim Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

  BID: Urugwaj jest jednym z krajów założycielskich Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju.

  FLAR: Od 30.05.2008 r. Urugwaj jest członkiem Latynoamerykańskiego Funduszu Rezerw.

  MERCOSUR: Urugwaj jest jednym z krajów założycielskich MERCOSUR - Wspólnego Rynku Południa. W pierwszej połowie 2016 r. Urugwaj przewodniczył temu ugrupowaniu.

  BANK POŁUDNIA: W 2007 r. podpisany został w Buenos Aires akt utworzenia Banku Południa (Banco del Sur) przez Argentynę, Boliwię, Brazylię, Ekwador, Paragwaj, Urugwaj i Wenezuelę. Akt założycielski ustala, jako główny cel Banku Południa „finansowanie rozwoju gospodarczego i społecznego" narodów.

   

   

  Relacje gospodarcze z UE

   

  UE jest obecnie trzecim najważniejszym partnerem handlowym Urugwaju po Brazylii i Chinach, odpowiadającym za 15% handlu kraju. Całkowite dwustronne obroty handlowe wyniosły w 2015 r. 3,66 mld €, wzrost o 31% w stosunku do poprzedniego roku.

   

  W eksporcie unijnym do Urugwaju dominują produkty przetworzone, takie jak maszyny, środki transportu oraz chemikalia. Z kolei UE importuje z Urugwaju głównie produkty rolne i surowce. UE jest ważnym importerem wysokiej jakości wołowiny urugwajskiej (High Quality Beef), będąc rynkiem zbytu dla 21 % eksportu tego produktu z Urugwaju. Urugwaj jest jednym z niewielu krajów korzystających z tzw. kwot hiltońskich.

   

  Od 2005 r. Urugwaj miał utrzymującą się  nadwyżkę w wymianie handlowej z Unią, jednak tendencja ta odwróciła się w 2012 r. (wówczas Urugwaj odnotował ujemne saldo bilansu handlowego z EU w wysokości 4 miliardów euro, w porównaniu do dodatniego salda 0,5 miliarda euro w poprzednim roku). W ciągu ostatnich 5 lat urugwajski eksport do UE rósł średnio o 6%, a import o 10%.

   

  UE jest najważniejszym inwestorem w Urugwaju. W ostatnich latach kilka ważnych inwestycji unijnych w sektorze leśnictwa i produkcji papieru miało istotny wpływ na ogólny poziom zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Urugwaju.

   

  W ramach dwustronnej współpracy gospodarczej istnieje szereg programów Komisji Europejskiej, takich jak PACPYMES (zmierzający do dywersyfikacji produkcyjnej i promocji eksportu małych i średnich przedsiębiorstw Urugwaju), ENLACES (mający na celu zwiększenie konkurencyjności sektora chemicznego, biotechnologii i informatyki) oraz program wsparcia dla sektora nasiennictwa i dla krajowego programu badań i innowacyjności - SEMILLAS. Urugwaj bierze również udział w programach dla Ameryki Łacińskiej, takich jak: ALFA, AL-Invest, Urb-AL i ALBAN.

   

  W 2010 r. wznowione zostały negocjacje w sprawie umowy handlowej pomiędzy Mercosur a UE, która w przyszłości ułatwiłaby wzajemny dostęp do rynków obu bloków. W maju 2016 UE i Mercosur wymieniły oferty dostępu do rynku. Ostateczny termin zakończenia negocjacji nie jest znany.

   

  Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/uruguay/

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza

   

   

  Gospodarcze umowy dwustronne

  Między Polską a Urugwajem zostały zawarte dwie umowy o charakterze gospodarczym:

  • Umowa między Rządem RP a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Podpisana została w 1991 r. i weszła w życie w 1994 r.
  • Konwencja między Rządem RP a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Została podpisana w 1991 r. i nie weszła dotychczas w życie (nie została zakończona procedura ratyfikacji konwencji).

   Teksty obu umów dostępne są w internetowej bazie traktatowej MSZ.

    

  Wymiana handlowa

  Priorytetowe znaczenie dla polsko-urugwajskich stosunków ma rozwój współpracy gospodarczej, zwłaszcza zwiększenie polskiego eksportu. Obecnie polsko-urugwajskie obroty handlowe są niewielkie, przy czym utrzymuje się ujemne saldo po stronie polskiej. Główne pozycje polskiego eksportu do Urugwaju to: profile stalowe, maszyny i urządzenia oraz produkty elektryczne. W imporcie dominują tradycyjnie: produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym mięso i flaki wołowe, owoce cytrusowe oraz skóry i wyroby skórzane.

   

  W Montevideo działa Urugwajsko-Polska Izba Handlowa, której zadaniem jest m.in. wspieranie polskich inwestorów poprzez tworzenie sieci kontaktów.

   

  Wartość obrotów handlowych w latach 2012 –  2016 (I-XI) w mln USD

  Rok

  2012

  2013

  2014

  2015

  Dynamika 2015/2014

  2016 I-XI

  Dynamika 2016 I-XI/ 2015 I- XI

  Obroty

  69,0

  62,5

  53,5

  46,6

  -13%

  61,1

  +44%

  Eksport

  13,5

  11,9

  15

  7,4

  -51%

  11,7

  +76%

  Import

  55,5

  50,7

  38,5

  39,2

  +2%

  49,4

  +38%

  Saldo

  -42,0

  -38,8

  -23,5

  -31,9

  X

  - 37,8

  X

  * na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki 

   

  Dostęp do rynku

   

  Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

   

  Wymiana handlowa z Urugwajem powinna być rozważana w szerszym kontekście wynikającym z przynależności tego kraju do ugrupowania regionalnego, Mercosur. Państwa członkowskie Mercosur, dążą do integracji gospodarczej, jednak handel między nimi wciąż napotyka na bariery celne.  Eksport do Urugwaju napotyka na bariery zarówno taryfowe, jak i pozataryfowe. W szczególności są to: wysokie obciążenia finansowe (zwłaszcza na dobra konsumpcyjne), rygorystyczne przepisy sanitarne i weterynaryjne (żywność), zakazy importu niektórych towarów (np. używanych pojazdów) oraz kontyngenty i licencje importowe (oleje, cukier rafinowany przemysłowy, towary tekstylne, obuwie).

   

  Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP

   

  Rynek pracy:

  Bezrobocie uplasowało się w 2016 na najwyższym od ośmiu lat poziomie wynoszącym 7,8%. Oznacza to nieznaczny wzrost w stosunku do poprzedniego roku gdy wyniosło ono 7,5% (dla porównania w 2014 wynosiło 6,6%). Szacuje się, że w 2016 r. liczba miejsc pracy spadła o około 11 tys.

   

  Zatrudnienie obcokrajowców:

  W Urugwaju obcokrajowcy objęci są tymi samymi prawami i obowiązkami, co pracownicy miejscowi (obowiązują ich te same składki i podatki). Wyjątkiem są wolne obszary celne: jeśli obcokrajowcy nie przekraczają 25% całości zatrudnionych osób, mogą płacić składki i podatki w kraju pochodzenia.

   

  Nabywanie i wynajem nieruchomości

   

  Zarówno w przypadku nabywania jak i wynajmu nieruchomości, obcokrajowców i Urugwajczyków obowiązują te same zasady.

   

  Nabywanie nieruchomości: Akt notarialny sporządzany jest przez notariusza, który ustawowo jest jedyną osobą upoważnioną do wykonywania tej czynności. Następnie akt wpisywany jest do specjalnego rejestru (Registro Público).

   

  Wynajem nieruchomości: Standardowy kontrakt przygotowywany jest na okres 2 lat w przypadku budynków mieszkalnych i 5 lat w przypadku obiektów handlowych. W obu przypadkach wartość czynszu uaktualniana jest co roku według oficjalnego wskaźnika inflacji.

   

  System zamówień publicznych

   

  Wszelkie informacje dotyczące przetargów publikowane są na rządowej stronie internetowej https://www.comprasestatales.gub.uy/. Zakup lekarstw, sprzętu chirurgicznego i medycznego oraz żywności objęty jest specjalnymi procedurami (dekrety nr 428/2002 i nr 8/2003).

   

  W czasie kryzysu światowego, powstały nowe unormowania prawne dot. zamówień publicznych. Na podstawie dekretu nr 800/2008 z 29 grudnia 2008 r. priorytetowe są zakupy towarów i usług od małych i średnich przedsiębiorstw a dekret 13/2009 z 12 stycznia 2009 r. preferuje zakup towarów krajowych.

   

  Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

   

  W 2007 r. powstała w Urugwaju Międzyrządowa Grupa ds. Własności Intelektualnej, która doradza rządowi w kraju, jak również podczas negocjacji międzynarodowych. Grupa koordynowana jest przez Dyrektora Departamentu Własności Przemysłowej Ministerstwa Przemysłu, Energetyki i Górnictwa i przez Prezesa Rady ds. Praw Autorskich Ministerstwa Edukacji i Kultury. W jej skład wchodzą wysokiej rangi przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki i Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa oraz Biura Planowania i Budżetu.

   

  Informacje na temat ustawodawstwa dot. ochrony własności przemysłowej i intelektualnej w Urugwaju dostępne są na stronie:

  http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=UY

   

   

   

  Przydatne linki i kontakty

   

   

  Administracja gospodarcza.

   

  Ministerstwo Gospodarki i Finansów

  Adres:              Colonia 1089 3er piso Montevideo, Uruguay

  Telefon:            005982 17122910

  Link:                www.mef.gub.uy   

   

  Ministerstwo Przemysłu, Energii i Górnictwa

  Adres:              Paysandú esq. Libertador Brig. Gral. Lavalleja, 4º piso, Montevideo Uruguay 

  Telefon:            005982 9000231/33

  Link:                www.miem.gub.uy

   

  Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa

  Adres:             Constituyente 1476, Montevideo, Uruguay

  Telefon:           005982 4104155/58

  Link:                www.mgap.gub.uy

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Adres:             Palacio Santos: 18 de Julio 1205

  Edificio Nuevo: Colonia 1206 Montevideo, Uruguay

  Telefon:          005982 9021010

  Link:               www.mrree.gub.uy

   

   Samorządy gospodarcze.

   

  Urugwajsko - Polska Izba Handlowa

  Adres:             Bvar. Espana 2811, Montevideo, Uruguay

  Telefon:          005982 7076696

  Link:               www.camurupol.com

   

  Urugwajska Izba Handlu i Usług

  Adres:              Rincón 454 P.2 CP 11000 Montevideo,  Uruguay

  Telefon:           005982 9161277

  Link:                www.cncs.com.uy

   

  Związek Eksporterów Urugwajskich

  Adres:              Uruguay 917 piso 1, Montevideo, Uruguay

  Telefon:           005982 901 0105

  Link:                www.uruguayexporta.com

   

   Oficjalna Prasa Ekonomiczna.

   

  Dziennik Oficjalny

  Adres:             18 de julio 1373 CP 11.200 Montevideo, Uruguay

  Telefon:          005982 9085042, 5982 9085180, 5982 9085276

  Link:                www.impo.com.uy

   

   Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

   

  Bank Centralny Urugwaju

  Adres:              Diagonal Fabini 777 CP 11100 Montevideo, Uruguay

  Telefon:           0059821967   

  Link:                www.bcu.gub.uy

   

  Narodowy Instytut Statystyczny

  Adres:              Río Negro 1520 CP11.100 Montevideo, Uruguay
  Telefen:           005982 9027303

  Link:                www.ine.gub.uy

   

  Instytut Promocji Inwestycji i Eksportu Dóbr i Usług

  Adres:              Rincón 518/528 - Montevideo, Uruguay
  Telefon:           005982 9153838

  Link:                www.uruguayxxi.gub.uy

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: